Οι εποπτείες έχουν εκπαιδευτικό και παράλληλα υποστηρικτικό χαρακτήρα. Διέπονται από συγκεκριμένη θεματολογία όπως είναι η ανάλυση στοχοθεσίας, η εφαρμογή πλάνων μαθημάτων, η αντιμετώπιση απρόσφορων συμπεριφορών και γενικότερων δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο επαγγελματίας κ.α. Όλα τα θέματα των εποπτειών αναλύονται με βάση τα περιστατικά που φέρνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στην εποπτεία.