Για παράδειγμα, η διαδικασία ένταξης ενός παιδιού στα προγράμματά μας έχει τα ακόλουθα βήματα:

  1. Γνωριμία και λήψη ιστορικού από τους γονείς
  2. Γνωριμία και πρώτη αξιολόγηση του παιδιού
  3. Ένταξη του παιδιού στο πρόγραμμα με σκοπό την εξοικείωση του με τους θεραπευτές, τον χώρο και τη δημιουργία του κατάλληλου εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου.
  4. Το ατομικό πρόγραμμα που διαμορφώνουμε για το κάθε παιδί αποτελείται από στόχους που αφορούν τους επιμέρους τομείς ανάπτυξής του.
  5. Το παιδί δουλεύει τόσο ατομικά όσο και ομαδικά
  6. Οι στόχοι του προγράμματος δουλεύονται μέσα από λειτουργικές δραστηριότητες, για παράδειγμα το παιδί μαθαίνει να φτιάχνει ένα τοστ και κατά τη διαδικασία αυτή δουλεύει στόχους επικοινωνίας, κατανόησης, αυτονόμησης κ.α.
  7. Τα παιδιά δουλεύουν τους στόχους τους όχι μόνο στο Έναυσμα αλλά και στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινότητα. Η εμπειρία μας έχει αποδείξει πως αυτή η συλλογική παρέμβαση που εμπλέκει γονείς, σχολικό πλαίσιο αλλά και ευρύτερες «κοινότητες» μπορεί να έχει πολύ πιο άμεσα αποτελέσματα στην πρόοδο των παιδιών.