Η ομάδα αποτελείται από 2-5 παιδιά και συντονίζεται από έναν ειδικευμένο θεραπευτή.

Οι μαθησιακοί στόχοι κάθε μέλους της ομάδας εκπαιδεύονται μέσα από δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ τους αλλά και ατομικά εντός της ομάδας.