...καθώς σε παιδιά και εφήβους που δυσκολεύονται στην αναγνώριση ενδιαφερόντων που αφορούν στην ηλικία τους. Όλες οι δραστηριότητες γίνονται σε ομάδα με σκοπό να δουλεύονται παράλληλα δεξιότητες όπως αυτές της επικοινωνίας, της συζήτησης και της συνεργασίας.

Οι ομάδες αποτελούνται από 2-5 παιδιά και συντονίζονται από 1-2 ειδικούς θεραπευτές.